مشارکت آنلاین
تاریخ انتشار: 1401/11/04 09:45:23
کد خبر: 3962

جلسه کمیسیون امور اجتماعی برگزار شد

جلسه کمیسیون امور اجتماعی با محوریت برگزاری کمیته رسانه ،کمیته ارتباط بامسئولین و کمیته ارتباط باسازمان های دولتی وغیردولتی درمحل جامعه خیرین مدرسه سازکشور برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه سازکشور ، جلسه کمیته های کمیسیون اجتماعی صبح روزیکشنبه دوم بهمن ماه درسالن شورای جامعه خیرین کشور باحضور اقای دکتراقاخانی نایب رئیس وخانم اشراقی دبیرکمیسیون واعضای داوطلب وبرگزیده کمیسیون اجتماعی اقایان دکترقربانی ،کفاش،علی اکبرزاده،اعلایی،محمدی کاشانی،صیقلی،دیانی،میعادفر،اوشانی صادقی برگزارشد.
 
طی این جلسات اعضای شرکت کننده درجلسه کمیته ارتباط بامسئولین اقای دکترکفاش به عنوان مسئول وآقای دکترعلی اکبرزاده به عنوان مسئول کمیته ارتباط باسازمان های دولتی وغیردولتی وآقای اعلایی به عنوان مسئول کمیته رسانه وخانم اشراقی به عنوان دبیر سه کمیته کمیسیون برگزیده انتخاب گردید وطی این سه جلسه راهکاروپیشنهادات اعضا مطرح و موارد ،راهبرد واهداف کمیته مورد بحث وتبادل نظر اعضا قرارگرفت.
 

اشتراک گذاری