تاریخ انتشار: 1397/02/25 15:20:57
کد خبر: 1278

برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان هرمزگان برگزار شد


بهگزارشروابطعمومیجامعهخیرینمدرسهسازکشوربیستمینجشنوارهخیرینمدرسهسازهرمزگانباحضور دکتر شهری معاون توسعهمدیریت وپشتیبانی ومشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس،مهندس احمدی مدیر کل نوسازی مدارس و فریدون همتی استاندار محترم هرمزگان به همراه نماینگان مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی برگزارشد.


اشتراک گذاری