مشارکت آنلاین
مشارکت نقدی

اهدا کنندگان می توانند پول نقد خود را به حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز کنند. این مبالغ برای ساخت و یا تجهیز مدارس مورد نظر طبق تفاهم نامه هزینه می شود.

اگر مبالغ ودیعه برای مشارکت حداقل 30٪ در ساخت یک واحد آموزشی کمتر از مبلغ مورد نیاز باشد ، جامعه خیرین با جمع آوری مبالغ مشابه ودیعه ، مدارس مشارکتی احداث می کند و نام اهدا کنندگان در کتیبه مدرسه نوشته می شود . تمام این توافق نامه ها در قرارداد ساخت گنجانده شده و عمل خواهد شد

شماره حساب جامعه خیریه مدرسه ساز کشور

شعبه بانک ملت

6104337543835423 شعبه بانک ملت پل رومی 

ir430120000000007770777089 شماره شبا
 

انواع دیگر مشارکت

- تجهیز واحدهای آموزشی (کارگاه ها و آزمایشگاه ها)

- هوشمند سازی مدارس

- "کمک به مدرسه" (حمایت از دانش آموزان مستضعف و فقیر)

کلیه پرونده ها براساس انعقاد تفاهم نامه توسط جامعه خیرین مدرسه ساز کشور پیگیری و با نیت خیرخواهانه انجام می شود.

: بصورت آنلاین 

 بانک شهر

5047061090069705 پرداخت آنلاین

 

         شماره حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور :

         بانک پارسیان: 20100666666601 شعبه پل رومی

         بانک ملت: 7770777089 شعبه بانک ملت پل رومی 

         بانک ملت: 6104337543835423 شعبه بانک ملت پل رومی 

 شماره حساب ارزی نزد بانک پارسیان شعبه پل رومی.  ۳۰۱۰۰۹۳۹۱۰۰۰۱