مشارکت آنلاین
اهدای املاک و زمین

 اهدای زمین به دو صورت صرف ساخت مدرسه می شود؛

  1. ساخت مدرسه در زمین اهدایی
  2. ساخت مدرسه از طریق فروش زمین اهدایی

نکته 1:  زمین های اهدایی به جامعه خیرین باید دارای اسناد مالکیت کامل و بلامعارض بوده و برای ساخت مدرسه به جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واگذار شود.

نکته 2: جامعه خیرین در زمین اهدایی، طبق نظر خیر محترم اقدام به ساخت مدرسه نموده و این مدرسه به نام خیر نامگذاری خواهد شد.

نکته 3: خیر محترم می تواند نسبت به فروش زمین مورد نظر اقدام نموده و نسبت به انعقاد تفاهم نامه برای ساخت مدارس با جامعه خیرین مشارکت نماید. 

شماره حساب مجازی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور بانک شهر
5047061090069705
 
 شماره حساب ارزی نزد بانک پارسیان شعبه پل رومی.  ۳۰۱۰۰۹۳۹۱۰۰۰۱۹
 
 

http://jkh-madresesaz.ir/files/_system/info.jpg