مشارکت آنلاین
اهدای املاک و زمین

 اهدای زمین به دو صورت صرف ساخت مدرسه می شود؛

  1. ساخت مدرسه در زمین اهدایی
  2. ساخت مدرسه از طریق فروش زمین اهدایی

نکته 1:  زمین های اهدایی به جامعه خیرین باید دارای اسناد مالکیت کامل و بلامعارض بوده و برای ساخت مدرسه به جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واگذار شود.

نکته 2: جامعه خیرین در زمین اهدایی، طبق نظر خیر محترم اقدام به ساخت مدرسه نموده و این مدرسه به نام خیر نامگذاری خواهد شد.

نکته 3: خیر محترم می تواند نسبت به فروش زمین مورد نظر اقدام نموده و نسبت به انعقاد تفاهم نامه برای ساخت مدارس با جامعه خیرین مشارکت نماید. 

شماره حساب مجازی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور بانک شهر
5047061090069705

http://jkh-madresesaz.ir/files/_system/info.jpg